Website views:

web counter

Tác giả :
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP.HCM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 228/QĐ-ĐHSPKT TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 03 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH
Về việc ban hành Triết lý giáo dục của trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP.HCM

  • Căn cứ Quyết định số 426/QĐ-TTg ngày 27.10.1976 và Quyết định số 118/2000-QĐ-TTg ngày 10.10.2000 của Thủ tướng chính phủ về tổ chức Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh;
  • Căn cứ Quyết định số 70/2014/QĐ-TTg ngày 10/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Điều lệ trường đại học;
  • Căn cứ đề nghị của Hội đồng Khoa học đào tạo Trường, Trưởng phòng Đào tạo,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành Triết lý giáo dục của trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM kèm theo Quyết định với nội dung:
Nhân bản, Sáng tạo, Hội nhập

Điều 2. Các đơn vị trong toàn trường căn cứ nội dung cơ bản của triết lý này để xây dựng nhiệm vụ của đơn vị phù hợp với định hướng phát triển của Nhà trường.

Điều 3. Tất cả các đơn vị trong Nhà trường chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.
HIỆU TRƯỞNG
(Đã ký)
Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.
   
 *

INTRODUCTION

FACEBOOK

Copyright © 2013, Khoa Điện Điện Tử, Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật - TP.HCM

Địa chỉ: 01 Võ Văn Ngân, Thành phố Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 38960985 - (028) 38972455, Hotline: 0836107961

E-mail: feee@hcmute.edu.vn

Truy cập tháng:204,714

Tổng truy cập:2,712,385