Tác giả :

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC TUẦN SINH HOẠT ĐẦU NĂM HỌC 2017-2018


NỘI DUNG SINH HOẠT


1. Các khóa trước 2017: sinh hoạt với nội dung & thời gian như sau:

a. Một buổi khoa quản ngành tổ chức sinh hoạt với SV (Ban chủ nhiệm khoa chủ trì) với các nội dung:

Tổng kết các mặt hoạt động của SV/lớp và bình xét thi đua năm học 2016-2017; đề cử ban đại diện lớp nhiệm kỳ mới; đề xuất đóng góp ý kiến với khoa, trường; Phổ biến các quy chế, quy định về đào tạo, chế độ chính sách, công tác SV liên quan về đánh giá kết quả rèn luyện người học và quy chế công tác SV); công tác Đoàn-Hội; nhiệm vụ trọng tâm năm học 2017-2018 của khoa và các nội dung khác do khoa quy định. SV tham gia sinh hoạt ký vào danh sách điểm danh. 
     Thời gian: từ ngày 21 -26/8/2017;
     Địa điểm: Các phòng học tại Khu A, B, C và Tòa nhà Trung tâm (Thời gian địa điểm chi tiết theo lịch đính kèm).
     Ban chủ nhiệm khoa phân công đội ngũ giảng viên là tư vấn viên, thư ký khoa tổ chức điểm danh SV tham gia buổi sinh hoạt với khoa quản ngành, tổng hợp và chuyển cho phòng Tuyển sinh và công tác SV (anh Bình) sau đợt sinh hoạt.

b. Một buổi SV tự học qua video được nhà trường phát trực tiếp bài giảng: 08h30 – 10h ngày 25/8/2017 trên trang Facebook của Phòng Tuyển sinh và công tác sinh viên, đăng tải trên website trường với các nội dung sau:

     Tuyên truyền về những quan điểm của Đảng trong các kết luận, nghị quyết của Hội nghị lần thứ tư và thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII….
     Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong ngành Giáo dục… gắn với trách nhiệm của SV trong giai đoạn hiện nay.
     Thông tin về tình hình kinh tế, chính trị, xã hội trong và ngoài nước 7 tháng đầu năm 2017; Tình hình Biển Đông và chính sách của Đảng & Nhà nước ta.
     Một số nội dung trọng tâm của nhà trường trong năm học 2017 – 2018.
    Yêu cầu tất cả SV làm thu hoạch bằng hình thức làm bài trắc nghiệm trực tuyến trên website: exam.hcmute.edu.vn; Lịch làm bài thu hoạch bằng trắc nghiệm: Từ ngày 09 - 23/9/2017; Đánh giá kết quả đợt sinh hoạt: Căn cứ kết quả bài thu hoạch và danh sách điểm danh sinh viên sinh hoạt với khoa, Nhà trường tổng kết đánh giá đợt sinh hoạt công dân – SV đầu năm học:

     - Sinh viên đạt yêu cầu đợt sinh hoạt đầu năm học: Tham gia đầy đủ buổi sinh do khoa tổ chức và có bài thu hoạch đạt yêu cầu trở lên. 
     - Sinh viên vi phạm quy định đợt sinh hoạt, tùy theo mức độ sẽ bị trừ điểm rèn luyện, bị kỷ luật khiển trách đến cảnh cáo.

2. Sinh viên khóa 2017: Sinh hoạt với nội dung & thời gian như sau:

a. Một buổi SV học tập tập trung, với các nội dung sau:

     - Giới thiệu về Trường, cơ cấu tổ chức, cơ hội việc làm sau khi ra trường.
     - Quy chế công tác sinh viên; Quy chế thi đua khen thưởng và kỷ luật; Quy định tổ chức thực hiện chương trình Công tác xã hội; Quy chế đánh giá kết quả rèn luyện của người học; Về học bổng khuyến khích học tập; Về thực hiện chính sách miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập; Quy định về tín dụng đối với sinh viên; Quy chế về nội trú & ngoại trú,… (nguồn tài liệu: Sổ tay công tác sinh viên.
     - Quy chế về việc tổ chức đào tạo, kiểm tra, thi và công nhận tốt nghiệp theo học chế tín chỉ.
     - Tọa đàm về phương pháp học đại học; Sáng tạo và khởi nghiệp; Gương sinh viên thành đạt.

     Thời gian: từ ngày 21 -26/8/2017; Địa điểm: Hội trường lớn. 

b. Một buổi SV tự học qua video được nhà trường phát trực tiếp bài giảng: 8h30 – 10h ngày 25/8/2017 trên trang Facebook của Phòng Tuyển sinh và công tác sinh viên, đăng tải trên website trường với các nội dung sau:
     Tuyên truyền về những quan điểm của Đảng trong các kết luận, nghị quyết của Hội nghị lần thứ tư và thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII….
     Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong ngành Giáo dục… gắn với trách nhiệm của SV trong giai đoạn hiện nay.
     Thông tin về tình hình kinh tế, chính trị, xã hội trong và ngoài nước 7 tháng đầu năm 2017; Tình hình Biển Đông và chính sách của Đảng & Nhà nước ta.

c. Ba buổi sinh hoạt với khoa quản ngành, với các nội dung:

     - Giới thiệu về mục tiêu, chương trình, ngành nghề đào tạo, chuẩn đầu ra (chương trình đào tạo 150 TC theo hướng tiếp cận CDIO).

     - Giới thiệu phương hướng nhiệm vụ năm học 2017-2018; yêu cầu học tập, rèn luyện trong môi trường đại học; phương pháp và một số kinh nghiệm học tập đại học.
     - Tổ chức tham quan, giao lưu trong và ngoài trường; và các vấn đề khác do khoa/TT quy định;

d. Cuối đợt sinh hoạt SV làm thu hoạch dưới hình thức làm bài trắc nghiệm trực tuyến trên website: exam.hcmute.edu.vn
     
      Thời gian làm bài thu hoạch: Từ ngày 09 - 23/9/2017.
     Căn cứ kết quả bài thu hoạch và danh sách điểm danh gặp gỡ lãnh đạo khoa, Nhà trường tổng kết đánh giá đợt sinh hoạt công dân – SV đầu khóa học.

e. Địa điểm và lịch sinh hoạt chi tiết (xem phụ lục đính kèm theo).

3. Buổi gặp mặt giữa Lãnh đạo trường với sinh viên khóa 2017 và chương trình văn nghệ chào đón tân sinh viên: vào lúc 18h30 ngày 08/9/2017 (Thứ Sáu) tại Sân vận động Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh.

LỊCH SINH HOẠT ĐẦU NĂM HỌC 2017-2018 CÁC KHÓA TRƯỚC 2017

TT

LỚP

SĨ SỐ

ĐỊA ĐIỂM

Thời gian

Ngày

1

Các khóa kéo dài

150

C401

13g00 - 15g00

Ngày 23/8/2017

2

13941DT

16

15g00 - 17g00

3

13941VT

19

4

139420

30

5

141190

57

6

14141DT1

65

C501

13g00 - 15g00

7

14141DT2

66

8

14141DT3

42

9

14141VT1

58

15g00 - 17g00

10

14141VT2

57

11

141421

86

C502

13g00 - 15g00

12

141422

87

13

141423

87

15g00 - 17g00

14

141424

43

15

141511

26

C402

13g00 - 15g00

16

141512

27

17

14941DT+VT

38

18

149420

37

19

151191

49

15g00 - 17g00

20

151192

49

21

15141DT1

72

C503

13g00 - 15g00

22

15141DT2

69

23

15141VT1

38

15g00 - 17g00

24

15141VT2

39

25

151421

83

C406

13g00 - 15g00

26

151422

85

15g00 - 17g00

27

151423

63

28

151511

78

C504

13g00 - 15g00

29

151512

73

30

153410

17

C403

13g00 - 15g00

31

153420

37

32

157410

65

C504

15g00 - 17g00

33

157421

55

34

157422

54

35

15941(DT+VT)

24

C403

13g00 - 15g00

36

159420

31

37

161190

60

C404

13g00 - 15g00

38

161290

59

39

16141DT1

45

15g00 - 17g00

40

16141DT2

45

41

16141VT1

48

42

161421

40

C405

13g00 - 15g00

43

161422

39

44

161511

43

15g00 - 17g00

45

161512

42

46

163410

28

C403

15g00 - 17g00

47

163420

51

48

16941(ĐT+VT)

27

49

169420

312.530

 


LỊCH SINH HOẠT ĐẦU NĂM HỌC 2017-2018 KHÓA 2017
Khoa Điện – điện tử gồm các ngành: Ngành CNKT điện - điện tử (125); Ngành CNKT Điện tử - Truyền thông (91); Ngành CNKT điều khiển và tự động hoá (111); Ngành CNKT máy tính (56); Ngành Kỹ thuật Y sinh (Điện tử Y sinh) (58)

NGÀY

BUỔI

NỘI DUNG SINH HOẠT

ĐỐI TƯỢNG SINH HOẠT

ĐỊA ĐIỂM

ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ

Thứ tư

23/8/2017

Sáng (7h30 ~ 11h30)

Sinh hoạt trên lớp: gặp gỡ Ban chủ nhiệm Khoa, tư vấn viên; giới thiệu Khoa, Bộ môn, Ngành, chuẩn đầu ra, chương trình đào tạo; bầu cán bộ lớp, cán bộ đoàn.

- Ngành CNKT điện - điện tử (125)
- Ngành CNKT Điện tử - Truyền thông (91)
- Ngành CNKT điều khiển và tự động hoá (111)
- Ngành CNKT máy tính (56)
- Ngành Kỹ thuật Y sinh (Điện tử Y sinh) (58)

C501


C502

C503

C504

C504

Khu C

Khoa Điện – Điện tử

Thứ năm

24/8/2017

Sáng (7h30 ~   11h30)

Sinh hoạt trên Hội trường: Giới thiệu về Trường; Quy chế công tác sinh viên; Quy chế đào tạo; Tọa đàm về phương pháp học đại học; Sáng tạo và khởi nghiệp; Gương sinh viên thành đạt

Sinh viên khóa 2017 thuộc Khoa Điện – Điện tử

Hội trường lớn

Phòng Tuyển sinh và công tác SV

Thứ sáu

25/8/2017

Sáng (7h30 ~   11h30)

Tự học qua video trên trang Facebook: Phòng Tuyển sinh và công tác sinh viên SPKT, đăng trên website trường: tuyensinh.hcmute.edu.vn

Sinh viên khóa 2017 thuộc Khoa Điện – Điện tử

Máy tính hoặc điện thoại có kết nối wifi

Phòng Tuyển sinh và công tác SV + Khoa Lý luận chính trị

Thứ bảy

26/8/2017

Sáng (7h30 ~   11h30)

Lễ nhập môn; Chia sẻ của cựu sinh viên, doanh nghiệp

Sinh viên khóa 2017 thuộc Khoa Điện – Điện tử

Sân Việt Đức

Khoa Điện – Điện tửGóp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.
   
 *

INTRODUCTION

FACEBOOK

Copyright © 2013, Khoa Điện Điện Tử,  Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật - TP.HCM

Địa chỉ: 1 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: (028) 38960985 - (028) 38972455, Hotline: 0911-492-007

E-mail: feee@hcmute.edu.vn

Truy cập tháng:183,943

Tổng truy cập:2,182,536